MAVİ DAĞCILIK VE DOĞA SPORLARI KULÜBÜ DERNEK TÜZÜĞÜ

DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ :

Madde 1: (25/05/2016 tarihli 4. Olagan Genel Kurul'da yapılan tüzük değişikliğinin işlenmiş hali) Derneğin adı Mavi Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü olup, kısaltma olarak Madadost kullanılacaktır. Tüzük maddelerinde kısaca Dernek olarak ifade edilecektir. Derneğin kullanacağı tanıtım renkleri mavi, turuncu ve beyaz'dır.* Derneğin merkezi Ankara’dır.

DERNEĞİN AMACI VE TEMEL İLKELERİ:

Madde 2: Derneğin amacı; üyelerine, gönüllü ve isteklilere dağcılık ve doğa sporlarını tanıtmak, dağcılık ve doğa sporlarını yapma olanağı sağlayarak zihinsel ve fiziksel gelişmelerine katkıda bulunmaktır. Ayrıca üyelerini, gönüllü ve isteklileri doğayla buluşturup, doğa ve kültürel çevre bilincinin geliştirilmesi, çevrenin korunmasına katkı sağlamak ve üyeler arasında sevgi, kardeşlik ve dayanışmayı güçlendirmektir. Dernek, amatör bir kuruluş olup, siyasetle uğraşmaz. Toplantılarda amaç dışı konular görüşülmez. Dernek üyeleri, kişisel çıkar sağlamaya yönelik faaliyet ve etkinliklerde bulunamaz.

DERNEĞİN FAALİYETLERİ, ÇALIŞMA KONULARI:

Madde 3: Dernek; dağcılık, doğa yürüyüşü(trekking), spor tırmanış, yön bulma(orientiring), kampçılık, izcilik, bisiklet, yamaç paraşütü, kanyoning, mağaracılık, kayak gibi doğada yapılan spor dalları ile doğa fotoğrafçılığı alanında faaliyet gösterir ve çalışmalar yapar. Bu amaçla, temel eğitim ve ihtisas kursları açmak, kuruluş amaçlarına uygun olarak yukarıda sayılan doğada yapılan spor faaliyetlerini organize eder. Aylık ve yıllık programlar düzenler.

Derneğin çalışma konuları aşağıdadır:

a) Yukarıda sayılan faaliyet alanlarında sportif eğitim çalışmaları ve uygulamaları yapmak, spor yarışmaları düzenlemek,

b) Bu faaliyetlerin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için çalışmalar ve araştırmalar yapmak,

c) Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,

d) Yerli veya yabancı doğa sporları kulüp ve sporcuları ile işbirliği yaparak, faaliyet alanına giren spor dallarında etkinlikler organize etmek, rehberlik hizmeti vermek,

e) Dernek amacına uygun sosyal etkinliklerde bulunmak. Bu etkinlikler kapsamında kültür ve eğitim gezileri, sergiler, yemekli-yemeksiz toplantılar dinletiler, slayt ve film gösterileri düzenlemek,

f) Faaliyet konularıyla ilgili her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları (kitap, dergi, harita vb) temin etmek ve arşiv oluşturmak,

g) Çalışmalarını duyurmak amacıyla bülten, gazete, dergi, kitap gibi yazılı yayınlar çıkarmak ile web sayfası düzenleyerek elektronik ortamda yayın yapmak,

h) Dernek üyelerini arkadaşlık, dostluk ve karşılıklı anlayış bağları ile birleştirmeye yönelik, moral-motivasyonlarını artırıcı etkinlik ve sportif faaliyetleri düzenlemek, üyelerinin sportif kültürlerini artırmaya yönelik çalışmalara katılmasını özendirmek.

ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ:

Madde 4:

a) Dernek faaliyet gösterdiği spor alanları için her türlü teknik araç , gereç ve malzeme ile demirbaşa sahip olabilir.

b) Üyelerinin yararlanmaları ve eğitim faaliyetleri için lokal açabilir. Sosyal veya kültürel tesis kurabilir.

c) Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplayabilir. Bağış kabul edebilir. Sponsorluk anlaşmaları yapabilir.

d) Gelir elde etmek amacıyla iktisadi işletmeler kurabilir veya bu tür işletmelere ortak olabilir.

e) Dernek amaç ve faaliyet konuları için ihtiyaç duyacağı taşınır veya taşınmazları satın alır, kiralar veya kiraya verebilir.

f) Dernek faaliyet alanlarıyla ilgili özel amaçlı vakıf veya yardımlaşma sandığı kurabilir.

g) Dernek faaliyet alanlarıyla ilgili ulusal federasyonlara üye olabilir, dernek üyeleri buralarda görev alabilir.

ğ) Amaç ve hizmet konularıyla ilgili her türlü kurs, toplantı, gezi, temsil, seminer, konferans, festival, fuar ve diğer gösteriler düzenleyebilir. Bu amaçla düzenlenmiş etkinliklere katılabilir.

h) Devlet veya özel Kuruluşlarla işbirliği içinde gerekli izinleri alarak, faaliyet gösterdiği alanlarda kurslar düzenleyebilir.

Dernek gerektiğinde, 5253 sayılı Dernekler Kanunu’nun 14.maddesindeki hükümler çerçevesinde spor kulübü olarak faaliyet gösterir.

DERNEGİN ÜYELİK ŞEKİLLERİ:

Madde 5: Derneğin iki tür üyeliği vardır.

a) Asıl Üyelik

b) Onursal Üyelik

Asıl Üyelik; 18 yaşını bitirerek medeni hakları kullanma hakkına sahip olan ve Dernekler Kanunu’na göre herhangi bir kısıtlamaya tabi olmayan; dernek amaç ve ilkeleri doğrultusunda çalışmayı kabul edip üyelik başvurusunda bulunan, üyelikleri Yönetim Kurulunca kabul edilmiş kişiler ile derneğin Kurucu Üyeleridir.

Onursal Üyelik; asıl üyelik koşullarını taşıyan ve derneğin gelişimine ve tanıtılmasına maddi katkı ile manevi destekte bulunanlar arasından, Yönetim Kurulu Üyelerinden birisinin önerisi ile, Yönetim Kurulu Kararı ile derneğe üye olarak kaydedilen üyelerdir.

ÜYE OLMA HAKKI VE ÜYELİK İŞLEMLERİ:

Madde 6: Madde 5 de açıklandığı şekilde asıl üyelik koşullarını taşıyan ve derneğin amaç ve ilkeleri doğrultusunda çalışacak kişiler derneğe üye olabilir. Derneğe üyelik, en az bir asıl üyenin önerisi ve Yönetim Kurulu kararı ile gerçekleşir. Dernek Yönetim Kurulu, üyelik için yapılan müracaatları en çok otuz gün içinde üyeliğin kabulü veya reddi şeklinde karara bağlar ve kararı yazıyla başvuru sahibine bildirir. Üye olarak kabul edilenler, üye numarası verilerek Üye Kayıt Defteri’ne kaydedilir. Üyelere, dernekte üstlendiği göreve göre Üyelik Kartı verilir.

Asıl üyeler, aidat ve katılma paylarını zamanında ödeme ve görevin gerektirdiği özel koşullara sahip olmak şartıyla her türlü göreve aday olabilir, özel ve genel kurul toplantılarına katılabilir ve dernek seçimlerinde oy kullanabilir.

Onursal üyeler, dernek organlarına seçme ve seçilme hakkına sahip olmayıp, kendilerinden aidat ve katılma payı alınmaz.

Hiç kimse derneğe üye olmaya zorlanamaz.

Yabancı uyruklu gerçek kişiler, Türkiye’de oturma iznine sahip olmak koşuluyla Derneğe üye olabilirler. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.

ÜYELİKTEN AYRILMA:

Madde 7: Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla üyelikten ayrılma hakkına sahiptir. Derneğe aidat borcu bulunmaması ve üzerinde derneğe ait zimmetli malzeme olmaması koşuluyla; üyelikten ayrılmak isteyen üye; Yönetim Kuruluna yazılı olarak başvurarak üyelikten ayrılmak istediğini beyan ettiği anda üyelikten ayrılmış sayılır. Dernekten ayrılmak isteyen üyenin, varsa birikmiş aidat borçlarını ödemesi ve dernek mal varlığına verdiği bir zararı tazmini ile üzerinde zimmetli derneğe ait demirbaşı teslim etmesi zorunludur. Bir kurum veya kuruluştaki görevi nedeniyle onursal üyeliğe seçilenlerden, bu görevleri sona erenlerin üyeliği kendiliğinden son bulur. Üyenin ölmesi ile üyeliği sona erer ve varsa derneğe olan borçları silinir.

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA:

Madde 8: Üyelikten çıkarılma şartları:

a) Yönetim Kurulunca veya Yönetim Kurulunca oluşturulacak komisyon tarafından yapılan soruşturmaya göre tüzüğe aykırı hareket ettiği veya dernek aleyhine çalışma yaptığı saptananlar,

b) En az bir çalışma dönemi için belirlenen yıllık aidatının yarısını ödemeyenler,

c) Üyelik formunda kasıtlı olarak gerçek beyanda bulunmayanlar,

d) Verilen görevlerden sürekli kaçınanlar veya görevleri yerine getirmeyenler,

e) Dernek organlarınca verilen kararlara uymayanlar,

f) Dernekler Kanunu, diğer kanun ve tüzük hükümlerine göre üyelik koşullarını sonradan kaybedenler,

(a),(b),(c),(d) ve (e) fıkralarında öngörülen şartlardan herhangi birini taşıyan üye, Yönetim Kurulu Kararı ile üyelikten çıkarılabilir. (f) fıkrasına göre, üyelik koşullarını sonradan kaybeden üye, Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır. Ancak (f) fıkrasına göre üyelikten çıkarılanlar, üyelikten çıkarılma nedeninin ortadan kalktığını belgelemeleri ve istekleri halinde yeniden üyeliğe alınabilirler. Üyelikten çıkarılan üyenin hak ve yükümlülükleri, söz konusu karar tarihi itibarıyla sona erer. Üyelikten çıkarılma cezası verilen üyenin Genel Kurul’da itiraz hakkı vardır. Ancak kararın kesinleşmesi, üye itiraz etse de, etmese de Genel Kurul kararına bağlıdır. Dernekten ayrılan veya çıkarılanlar Üye Kayıt Defterinden silinir (a) ve (c) bendine göre çıkarılanlar bir daha üyeliğe alınamazlar. (b) bendine göre çıkarılanlar birikmiş borçlarını ve çıkarıldığı süreye ilişkin aidat borçlarını ödemeleri halinde yeniden üyeliğe alınabilirler.

Hangi nedenle olursa olsun ikinci kez üyelikten çıkarılanlar bir daha üyeliğe alınamazlar.

Dernek üyeliğinden herhangi bir şekilde çıkarılanlar, dernek malvarlığında hak iddia edemez.

ÜYELERİN HAKLARI:

Madde 9: Hiç kimse derneğe üye olmaya ve dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye istifa hakkına sahiptir. Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Dernek üyeleri arasında dil, din, mezhep, aile, zümre, sınıf, cinsiyet farkı gözeten hükümler bulunamaz. Dernek Tüzüğüne eşitliği bozan veya bazı üyelere ayrıcalık tanıyan hükümler konulamaz. Her asıl üyenin Genel Kurulda bir oy hakkı vardır, üye oyunu bizzat kendisi kullanmak zorundadır.

DİSİPLİN HÜKÜMLERİ :

Madde 10: Madde: 8’ de belirlenen eylemler dışında, aşağıda sayılan eylem ve fiiller üyeler hakkında ceza gerektirecek eylem ve fiiller olarak kabul edilir. Yönetim Kurulu yapılan cezayı gerektiren eylem ve fiilin seviyesini, tekrarı göz önünde bulundurarak cezayı belirler.

Ceza gerektiren eylem ve fiiller şunlardır.

a) Derneğin düzenleyeceği etkinlik, faaliyet ve organizasyonlarda, katılımcıların huzurunu bozacak söz, davranış, eylem veya fiillerde bulunmak,

b) Derneğin varsa lokal, eğitim merkezi ve tesislerinde katılanların huzurunu bozacak söz, davranış, eylem veya fiillerde bulunmak,

c) Dernek üyelerine, yönetim, denetim veya yürütme organı görevlilerine genel ahlak kurallarına aykırı söz, davranış eylem veya fiillerde bulunmak,

d) Derneğin manevi kişiliğini küçük düşürücü söz, davranış, eylem ve fiillerde bulunmak,

e) Derneğin taşınır malları ile kendisine faaliyetlerde kullanılmak üzere zimmetle verilen mal veya malzemelere kasıtlı olarak zarar vermek veya kaybetmek, dernek taşınmaz mallarına zarar vermek.

CEZALAR :

Madde 11: Madde: 8 ve 10 uncu maddelerde sayılan eylem ve fillerden dolayı, hakkında disiplin soruşturması yapılan üyenin savunması alınarak Yönetim Kurulu tarafından aşağıdaki cezalar uygulanır.

a) Uyarı: Üyenin söz konusu eylemi tekrarlamaması için dikkatinin çekilmesidir.

b) Kınama: Üyenin söz konusu eyleminin kötü bir şey olduğu ve kendisinin ayıplandığının bildirilmesidir.

c) Üyelikten çıkarılma: Üyenin söz ve eylemlerinden dolayı dernekteki üyelik kaydının silinmesidir.

Üyelikten çıkarılma cezası ile cezalandırılan üyeler Derneğin düzenleyeceği etkinlik, faaliyet, organizasyon ve eğitim programlarına katılamaz ve varsa lokal, eğitim merkezi ve tesislerinden faydalanamaz. Uygulanacak tüm cezalar yazılı olarak üyeye bildirilir.

CEZALARA İLİŞKİN İŞLEMLER :

Madde 12: Yönetim Kurulu, üyelere verilecek cezanın belirlenmesinde aşağıda sayıldığı şekilde işlem yapar ve kararını belirler.

a) Ceza gerektiren söz, davranış, fiil veya eylemlerde bulunduğu belirlenen veya şikayet edilen üye hakkında, Yönetim Kurulu tarafından Yönetim Kurulu Üyelerinden en az iki kişi soruşturma yapmakla görevlendirilir. Görevlendirilen kişiler tarafından hakkında soruşturma yapılan üyeden, yazılı olarak savunması istenir. Görevlendirilen üyeler, soruşturma sonucu, görüşünü bildiren raporu Yönetim Kurulu’na sunar. Yönetim Kurulu, üyenin lehinde ya da aleyhinde bulunan tüm kanıtları inceler gerekirse diğer üyeler ve ilgili kişileri dinleyerek, üyenin kendisini Yönetim Kurulu toplantısında sözlü veya yazılı olarak savunma imkanı verir. Savunması alınmadan üyeye ceza verilemez. Ancak, yapılan çağrıya rağmen gelmeyen ya da kabul edilebilir bir özür bildirmeyen üyenin savunması alınmış sayılır.

b) Yönetim Kurulu, üyenin söz ve eylemini içeren olayın niteliğine kanıtlara, savunmaya, iddia ve üyenin siciline bakarak cezalardan birini takdiren saptamaya yetkilidir. Azaltıcı nedenlerin varlığı durumunda, gerekçesi belirtilmek suretiyle bir aşağı derecedeki ceza uygulanabilir. Ancak Derneğe üye olma niteliğine sahip olmadığı halde yanıltıcı beyanda bulunarak üye olmuş kişiler üyelikten çıkarılırlar.

c) Eylemde bulunan üyenin olaydaki iyi niyet ya da haklılığı nedeniyle tekerrür hükümleri dikkate alınmayabilir veya eyleme uyan cezadan daha hafif olanı uygulanabilir. Ancak üyelikten çıkarılma cezasını gerektiren eylem ve fiilleri işleyenlere daha hafif olan ceza uygulanamaz.

d) Süreli olarak üyeliği askıya alınan üye, Dernek Lokali ile eğitim merkezi ve tesislerine konuk olarak dahi getirilemez.

e) Ağır bir cezayı gerektiren bir eylemin işlenmesi üzerine Yönetim Kurulu, bir önlem niteliğinde olmak üzere, eylemi işleyen hakkında kesin karar verilinceye kadar üyenin Derneğin düzenleyeceği etkinlik, faaliyet, organizasyon ve eğitim faaliyetlerine katılması ile Dernek lokali ile eğitim merkezi ve tesislerinden yararlanma hakkını önleme kararı alabilir.

f) Cezayı gerektiren eylemin tarihinden ya da olayın niteliğine göre öğrenme tarihinden başlamak üzere altı aylık süre geçmişse disiplin soruşturması yapılamaz.

g) Yönetim Kurulu toplantı ve karar tutanaklarına, soruşturma açılan üyenin hakkındaki cezayı gerektiren eylem, kanıtlar, savunma, gerekçeler ve karar ile gereken diğer hususlar açıkça yazılır. Kararın bir örneği, hakkında karar alınan üyeye tebliğ edilir.

Cezayı gerektiren eylemleri işleyenler hakkında, gerekiyorsa, Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunulur.

CEZALARA İTİRAZ :

Madde 13: Kendisine üyelikten çıkarılma cezası verilen üye, kararın kendisine tebliğ edildiği tarihten başlamak üzere onbeş gün içinde Derneğe yazılı olarak başvurarak karara itiraz edebilir. İtiraz durumunda ilk yapılacak Genel Kurul toplantısında üyenin itirazı ele alınır ve savunması istenir. Genel Kurul, cezayı kaldırır yada onaylar. Onay kararı üzerine, onay tarihini izleyen bir ay içinde üyenin yetkili ve görevli mahkemeye itiraz hakkı saklıdır.

Üyelikten çıkarılan üyenin hak ve yükümlülükleri, söz konusu karar tarihi itibarıyla sona erer. Ancak kararın kesinleşmesi, üye itiraz etse de etmese de Genel Kurul Kararı’na bağlıdır. Üyelikten çıkarılma dışındaki cezalar için herhangi bir yere itiraz edilemez.

DERNEK ORGANLARI :

Madde 14: Derneğin yetkili ve görevli organları şunlardır.

1) Genel Kurul

2) Yönetim Kurulu

3) Denetleme Kurulu

Ayrıca Genel Kurul ve Yönetim Kurulunca gerekli görülen birimler kurulur. Bu birimlerin çalışma esasları bir yönerge ile belirlenir.

GENEL KURUL :

Madde 15: Genel Kurul, Derneğin en yetkili karar organı olup, Derneğe kayıtlı üyelerden oluşur. Dernek Genel Kurul toplantısı her iki yılda bir Mayıs ayı içinde, üye aidatları ile derneğe olan borçlarını Genel Kurul toplantısının yapılacağı tarihten 30 gün öncesine kadar ödeyen üyelerin katılımıyla; Yönetim Kurulunca belirlenen gün, yer ve saatte olağan olarak toplanır. Genel Kurula katılanlar eşit haklara sahiptir. Dernek Genel Kurulu; Yönetim veya Denetim Kurulunun gerekli gördüğü haller ile Dernek asıl üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır. Genel Kurul olağanüstü toplantıya Yönetim Kurulunca çağrılır. Yönetim Kurulu, Genel Kurul'u olağanüstü toplantıya çağırmazsa, Denetleme Kurulu veya toplantı istediğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine Sulh Hakimi, Dernek üyeleri arasından üç kişilik bir heyeti, Genel Kurul'u toplantıya çağırmakla görevlendirir.

ÇAĞRI USULÜ:

Madde 16: Yönetim Kurulu, Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurul’a katılacak üyeler en az onbeş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Ayrıca toplantı ilanı Derneğin web sayfasında yayımlanır. Bu çağrıda toplantı yeter sayısının bulunmaması nedeniyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, yer ve saatte yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı başka bir sebeple geri bırakılırsa bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakılma tarihinden itibaren en geç iki ay içerisinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Genel kurul toplantısı bir defadan başka geri bırakılamaz. Derneğe aidat veya herhangi bir borcu olan üyeler Genel Kurul’a çağrılmazlar ve Genel Kurul toplantısında seçme ve seçilme hakkına sahip olamazlar.

TOPLANTI YERİ:

Madde 17: Dernek Genel Kurulu, Dernek Merkezi’nin bulunduğu ilden başka yerde toplanamaz.

TOPLANTI YETER SAYISI:

Madde 18: İlk toplantı yeter sayısı, Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üye sayısının yarısından bir fazlasıdır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaksızın katılan üyelerle toplantı açılır ve Genel Kurul çalışmalarına başlar. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

TOPLANTI YAPILIŞ USULÜ:

Madde 19: Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi Yönetim Kurulunca hazırlanıp toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantıya katılacak üyeler; kimlik belgeleri Yönetim Kurulu Üyeleri veya Yönetim Kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilip, listedeki isimleri karşısına imzalatılarak toplantı yerine alınırlar. Kimlik belgesini göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar ile genel kurula katılma hakkı bulunmayan üyeler toplantı yerine giremez. Madde: 18’de belirtilen toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği bir Yönetim Kurulu Üyesi tarafından açılır. Toplantı yeter sayısının sağlanamaması halinde de, Yönetim Kurulunca bir tutanak düzenlenir. Açılıştan sonra toplantıyı idare etmek üzere bir divan başkanı, bir başkan yardımcısı ve iki yazman seçilir. Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. Genel Kurul, gündemdeki konuların görüşülerek karara bağlanmasıyla sonuçlandırılır. Yazmanlar toplantı tutanağını düzenler, başkanla birlikte imzalar. Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler Yönetim Kurulu Başkanına teslim edilir. Yönetim Kurulu Başkanı, toplantıyla ilgili belgelerin korunmasından ve bu belgeleri yeni seçilen Yönetim Kurulu’na yedi gün içinde teslim etmekle sorumludur.

Genel Kurul Toplantılarına misafir kabul edilebilir. Ancak Genel Kurul toplantısına misafir olarak katılanlar, toplantıyı üyelerden ayrı bir bölümde izleyebilirler.

TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLECEK KONULAR:

Madde 20: Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan konular görüşülür. Ancak, toplantıda hazır bulunan üyelerden en az onda birinin yazılı isteği üzerine gündeme alınması istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

GENEL KURULDA OY KULLANMA VE KARAR ALMA ŞEKİLLERİ :

Madde 21: Derneğin yönetim organları için yapılacak seçimlerde her üyenin bir oy hakkı vardır ve oyunu kendisi kullanmak zorundadır. Onursal üyeler Genel Kurul Toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişiliğin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır. Genel Kurulda, aksine karar alınmamışsa, Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerinin seçimi gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylama; Genel Kurul Başkanı tarafından mühürlenmiş kağıt veya oy pusulalarının, kapağı mühürlenmiş oy sandığı olarak kullanılacak kutuda toplanması ve oy vermenin bitiminde sandığın açılarak oyların açık dökümünün yapıldığı oylamadır. Açık oylamada ise; Genel Kurul Başkanının belirleyeceği oylama şekli uygulanır. Genel Kurur kararları toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla alınır. Ancak tüzük değişikliği ve Derneğin fesih kararları, toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

TOPLANTISIZ VEYA ÇAĞRISIZ ALINAN KARARLAR :

Madde 22: Derneğin tüm üyelerinin bir araya gelmeksizin, yazılı katılımıyla alınan kararlar ile tüm üyelerin bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Ancak, bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ :

Madde 23: Genel Kurul, Derneğin en yetkili karar organı olup, görev ve yetkileri şunlardır:

a)Derneğin amaç ve çalışma konularına ilişkin gerekli kararları almak,

b) Yıllık veya dönemsel çalışma programlarıyla ilgili kararları almak,

c) Dernek Yönetim Organlarının asil ve yedek üyelerini seçmek,

d) Dernek tüzüğünde yapılacak değişiklikleri görüşüp karar vermek,

e) Yönetim ve denetim kurulları raporlarını, bilançoyu, gelir-gider hesaplarını görüşmek,

f) Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp, aynen veya değiştirilerek kabul etmek,

g) Taşınmaz mal satın alınması veya satılması konusunda Yönetim Kuruluna yetki vermek,

h) Federasyonlara katılma veya ayrılmayı kararlaştırmak,

ı) Yönetim Kurulu tarafından verilen üyelikten çıkarılma cezalarına yapılan itirazları karara bağlamak,

i) Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması konusunda karar vermek,

j) Yurtdışındaki dernek ve kuruluşlara üye ve gözlemci olmak veya ayrılmak,

k) Derneğin feshi ve mal varlığının dağıtılmasına karar vermek,

l) Kanun, tüzük ve yönetmeliklerden doğan görevleri yerine getirmek,

m) Derneğin herhangi bir yönetim organına verilmemiş olan işleri yapmak,

n) Şube açılmasına karar vermek.

o) Vakıf kurulmasına veya kurulmuş yada kurulacak vakıflara katılmaya karar vermek,

Genel Kurul; Derneğin diğer yönetim organlarını her zaman denetleme ve onları haklı sebepten dolayı görevden alma yetkisine sahiptir.

YÖNETİM KURULU:

Madde 24: (25/05/2016 tarihli 4. Olagan Genel Kurul'da yapılan tüzük değişikliğinin işlenmiş hali) Yönetim Kurulu; biri Başkan, dördü üye olmak üzere toplam beş (5) asıl üyeden oluşur. Ayrıca beş (5) kişi yedek üye olarak seçilir.** Yönetim Kurulu asıl ve yedek üyeleri Genel Kurul tarafından seçilir. Yönetim Kurulu, seçildiği tarihten itibaren iki yıl süreyle görev yapar. Yönetim Kurulu Üyeleri, seçimden sonra en yaşlı üyenin başkanlığında yapacağı ilk toplantıda görev dağılımı yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter ve saymanı belirler. Yönetim Kurulu, tüm üyelere haber verilmesi şartıyla her zaman toplanabilir. Ancak Yönetim Kurulu ayda en az bir kere toplanmak zorundadır. Toplantılar, Yönetim Kurulu Başkanının, yokluğunda ise kendisine vekalet eden Başkan Yardımcısı veya Sekreterin çağrısı üzerine yapılır. Özürsüz olarak üst üste üç toplantıya katılmayan üyeler Yönetim Kurulu üyeliğinden çekilmiş sayılır. Yapılan toplantının gündemi ve alınan kararlar karar defterine yazılır ve toplantıya katılan üyeler tarafından imzalanır. Yönetim Kurulu toplantı ve karar yeter sayısı yarıdan bir fazladır. Yönetim Kurulu asıl üyeliğinde istifa ve başka nedenlerle boşalma olduğu takdirde, Genel Kurulda aldığı oy sayısı sırasına göre, en çok oyu alan yedek üye göreve çağrılır. Aynı oyu alarak yedek üye seçilen üyelerin sıralamasında, dernek üyelik süresi fazla olana öncelik tanınır. Yönetim Kurulu Başkanının herhangi bir nedenle görevden ayrılması durumunda, sıradaki yedek üyenin katılmasıyla oluşan Yönetim Kurulu, gizli oyla yeni başkanı seçer. Yönetim Kurulu Üyeleri, bu görevlerinden dolayı dernekten herhangi bir ücret almazlar

YÖNETİM KURULU BAŞKANI, BAŞKAN YARDIMCISI, GENEL SEKRETER VE SAYMANIN GÖREV VE YETKİLERİ:

Madde 25: Başkan ve Başkan Yardımcısının Görev ve Yetkileri: Dernek Başkanı Yönetim Kuruluna başkanlık eder. Derneği resmi daireler ve üçüncü şahıslar nezdinde temsil eder ve Derneği; Tüzük, Genel Kurul, Yönetim Kurulu kararları ve yasalar hükümlerince yönetir.

Başkan Yardımcısı, Başkanın olmadığı zamanlarda Başkanın yetkilerini kullanır.

Sekreterin Görev ve Yetkileri: Başkanın ve Başkan Yardımcısının geçici ve süresiz ayrılmalarında Sekreter, Başkanın tüm yetki ve görevlerini üstlenir. Ayrıca Derneğin büro işlerini yürütür, karar defterini tutar, Yönetim Kurulu toplantı gündemini hazırlar ve toplanmasını sağlar, kabul edilebilir mazereti olmaksızın üst üste toplantıya katılmayan üyenin görevinden ayrılmış sayılması halinde veya herhangi bir nedenle Yönetim Kurulu üyeliğinin boşalması halinde yedek üyeyi göreve davet eder.

Saymanın Görev ve Yetkileri: Sayman Derneğin gelirlerini toplar, muhasebe işlerini yürütür. Gerekli defter kayıtlarını tutar. Bilanço gelir tablosu ve bütçe tasarısını hazırlar. Dernek kasasında yönetim kurulunun belirleyeceği miktarda para bulundurur ve gerekli harcamaları yapar.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ:

Madde 26: Yönetim Kurulu’nun görev ve yetkileri aşağıdaki gibidir.

a) Derneğin amaç ve çalışma konularını gerçekleştirmek, Genel Kurul kararlarını uygulamak,

b) Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,

c) Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurul’a sunmak,

d) Geçmiş dönem çalışma raporu ile işletme, gelir ve gider çizelgelerini hazırlamak,

e)Dernek Tüzüğünde belirlenen eylem ve fiillerden dolayı üyelerinin cezalandırılmasına karar vermek,

f) Genel Kurul toplantılarının tarih, saat, yer ve gündemini saptamak,

g) Derneğin amaç ve çalışma konuları doğrultusunda komiteler oluşturmak ve komitelerin düzenleyeceği raporlar hakkında karar almak,

h) Türk Vatandaşı olmayanların dernek üyeliğine kabulü halinde bunları 10 gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine bildirmek,

ı) Dernek Mevzuatının değişen koşullara uyarlanabilmesi için gerekli çalışmaları yapmak, hazırlanan tasarıları Genel Kurula sunmak,

i) Dernek iç işleyiş yönetmeliklerini hazırlamak ve yürütmek,

j)Genel Kurul toplantılarında alınan kararları üyelere ve ilgili yerlere duyurmak,

k) Önceki Yönetim Kurulundan görevi ve derneğin malvarlığını teslim almak,

l) Derneğin işlerini yürütecek personel almak ve işine son vermek,

m) Kanunlar ve Dernek Ana Tüzüğü ile Yönetim Kurulunca yapılması istenilen görevleri yerine getirmek.

YÖNETİM KURULUNUN YEDEK ÜYELERLE TAMAMLANAMAMASI:

Madde 27: Yönetim Kurulu üye sayısının, boşalmalar sebebiyle yedeklerin de göreve getirilmesinden sonra üye tam sayısının yarısından aşağı düşmesi sonucu; Genel Kurul mevcut Yönetim Kurulu veya Denetleme Kurulu tarafından bir ay içerisinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması halinde Dernek üyelerinden birinin başvurması halinde Sulh Hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından üç kişiyi bir ay içinde genel kurulu toplamakla görevlendirir.

DENETLEME KURULU:

Madde 28: Denetleme Kurulu; Derneğin yetkili denetim organı olup, Dernek Tüzüğü ve Dernekler Yasası doğrultusunda Derneğin denetimini yapmakla görevlidir. Genel Kurul’da gizli oyla, iki yıl görev yapmak üzere üç asıl ve üç yedek üye olarak seçilir. Denetleme Kurulu, seçimi izleyen bir hafta içinde yapacağı ilk toplantıda bir Başkan ve bir Sözcü seçer. Denetleme Kurulunun toplantı ve karar yeter sayısı üçtür. Dernekte iç denetim esastır. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Denetleme Kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Bağımsız Denetim Kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, Denetleme Kurulunun sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Denetleme Kurulu üyeleri, dernekteki görevlerinden dolayı herhangi bir ücret almazlar.

DENETLEME KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ :

Madde 29: Denetleme Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini denetlemek,

b) Derneğin bütçesiyle ilgili hesap ve işlemleri ile tutulan kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını denetlemek,

c) Derneğin çalışma dönemi programı ile bütçe ve gelir-gider çizelgelerinin görüşüleceği toplantıda hazır bulunarak görüş ve önerilerde bulunmak.

Denetleme Kurulu; yukarıda sayılan görevleriyle ilgili, bir yılı geçmeyen aralıklarla yapacağı inceleme sonuçlarını gösterir raporu Yönetim Kurulu ile toplandığında Genel Kurul’a sunar. Denetleme Kurulu; gerektiğinde genel Kurulu toplantıya çağırır.

Denetleme Kurulu üyelerinin incelemek üzere istediği, her tür bilgi, belge ve kayıtların dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi ile yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

GENEL KURUL SONUÇ BİLDİRİMİ :

Madde 30: Genel Kurulca yapılan olağan veya olağanüstü toplantılarda, yönetim ve denetleme kurulu ile derneğin diğer organlarına seçilen asil ve yedek üyelerin bilgilerini içeren Genel Kurul Sonuç Bildirimi ve Ekleri, Yönetim Kurulu Başkanı tarafından otuz gün içinde Dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine yazı ile bildirilir. Genel Kurul Sonuç Bildirimine; Divan Başkanı, Başkan Yardımcıları ve Yazman tarafından imzalanmış Genel Kurul Toplantı Tutanağı örneği ile tüzük değişikliği yapılmış ise, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile Dernek Tüzüğünün son şeklinin her sayfası Yönetim Kurulunca imzalanmış örneği eklenir. Genel Kurul Sonuç Bildirimi, Yönetim Kurulu tarafından yetki verilen bir yönetim kurulu üyesi tarafından da yapılabilir. Ancak bildirimin yapılmamasından Yönetim Kurulu Başkanı sorumludur.

DERNEĞİN BÜTÇE DÖNEMİ VE UYGULAMASI:

Madde 31: Derneğin bütçe dönemi 1 Ocak’ta başlar ve 31 Aralıkta sona erer. Bu dönem aynı zamanda Derneğin çalışma dönemini ifade eder. Derneğin bütçesi, Yönetim Kurulunca kabul edilmiş Bütçe Yönergesine göre düzenlenmiş gelir ve gider çizelgelerinden oluşur. Bütçe Yönergesinde, bütçe dönemine ait harcama yetkilileri ile harcama yetkisinin sınırları, gelir ve giderlere ilişkin belgeler, kasada tutulacak para tutarı gibi konular gösterilir.

DERNEĞİN GELİRLERİ :

Madde 32: Dernek gelirleri:

a) Giriş aidatı,

b) Yıllık üye aidatı,

c) Dernek mal varlığından elde edilen gelirler,

d) Banka faizleri, devlet tahvili ve benzeri gelirler,

e) İşletme gelirleri,

f) Dernekçe hazırlanan süreli veya süresiz yayınlardan, düzenlenen piyango çekilişlerinden, balo, eğlence, temsil, konser, yarışma ve festivallerden elde edilecek gelirler,

g) Dernek tarafından düzenlenecek konferans, sempozyum, sergi vb. etkinliklerden elde edilen gelirler,

h) Dernekçe düzenlenecek sosyal ve kültürel gezi ve etkinliklerden elde edilecek gelirler,

ı) Dernek amblem ve arması baskılı etiket, bayrak, tişört, şapka vb. giyecekler ile kupa, bardak gibi malzemelerin satışından elde edilecek gelirler,

i) Yardım toplamayla ilgili kanun ve yönetmeliklere uygun olarak toplanan nakdi veya ayni yardım ve bağışlar,

j) Devletin, İl Özel İdarelerinin ve yerel yönetimlerin bütçe ve fonlarından yapılacak yardımlar,

k) Gerek yurt içinde gerekse yurt dışında yerleşik gerçek ve tüzel kişiler ile tüzel kişiliğe haiz olmayan çeşitli özel ve/veya resmi kuruluşlar ile yapılacak sponsorluk anlaşmaları ve buna ilişkin faaliyetlerden elde edilecek gelirler,

i) İktisadi işletmeler, iştirakler ve ortaklıklardan sağlanacak gelirler.

DERNEK GİRİŞ AİDATI İLE YILLIK ÜYELİK AİDATI:

Madde 33:(25/05/2016 tarihli 4. Olagan Genel Kurul'da yapılan tüzük değişikliğinin işlenmiş hali) Dernek giriş aidatı, Derneğe ilk kez üye olurken üyeliğe kabul edilen üye için öngörülen aidat olup, bir defaya mahsus olmak üzere 20 (yirmi) Türk Lirasıdır. Yıllık üyelik aidatı ise; dernek üyelerinin her bütçe dönemi için ödedikleri aidat olup, toplam 24 (yirmidört) Türk Lirasıdır. Yıl içinde derneğe üye olan üyenin yıllık üyelik aidatı, üyeliğinin onaylandığı aydan, yıl sonuna kadarki dönem için kıst olarak hesaplanır ve üyelik aidatları ilgililerden peşin olarak tahsil edilir.*** Derneğin giriş aidatı ile yıllık üyelik aidatını artırmaya veya eksiltmeye Genel Kurul yetkilidir.

DEFTER TUTMA ESAS VE USULLERİ:

Madde 34: Dernekte işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliğinin 31 nci maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda, takip eden hesap döneminden itibaren bilanço esasına göre defter tutulur. Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir. Yukarıdaki hadde bağlı kalmaksızın Yönetim Kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir. Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanun hükümlerine göre defter tutulur. Derneğin defter ve kayıtları, Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

TUTULACAK DEFTERLER:

Madde 35: Dernekte, işletme hesabı esasına göre tutulacak defterler aşağıdaki gibidir.

a) Yönetim Kurulu Karar Defteri: Yönetim Kurulu toplantılarında alınan kararlar tarih ve sayı takip edilerek, bu deftere kaydedilir ve kararların yazıldığı sayfalar toplantıya katılan Yönetim Kurulu üyeleri tarafından imzalanır.

b) Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak kabul edilen üyelerin kimlik bilgileri ile üyeliğe kabul veya ayrılış tarihleri ile ödedikleri giriş ve yıllık aidatlarının kaydedildiği defterdir.

c) İşletme Hesabı Defteri: Derneğin gelir ve giderlerinin açık ve düzenli olarak kaydedildiği defterdir.

d) Evrak Kayıt Defteri: Derneğe gelen yazı ve evraklar ile dernek tarafından gönderilen yazı ve evrakların, tarih ve sayı sırasına göre kaydedildiği defterdir. Bu deftere kaydedilen gelen yazı ve evrakların asılları, gönderilen evrakların ise ikinci nüshaları dosyalanarak saklanır. Elektronik posta yoluyla gelen evraklar ise çıktıları alınarak saklanır.

e) Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaş veya malzemelerin edinme tarihi, edinme şekli ve kullanıldıkları yerler ile kullanım ömürlerini dolduranların kayıttan düşülme kayıtlarının tutulduğu defterdir.

f) Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları ile bu belgeleri alan ve iade edenlerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihlerin kaydedildiği defterdir.

Dernekte, bilanço esasına göre defter tutulması halinde; işletme hesabı esasına göre tutulacak defterlerden (a),(b),(d) ve (f) bentlerinde sayılan defterlere ilave olarak, tutulma usulleri ve kayıt şekilleri Vergi Usul Kanunu ile bu kanunun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayınlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerine göre esaslarına göre yapılacak Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri tutulur.

DEFTERLERİN TASDİKİ:

Madde 36: Dernekte tutulması zorunlu olan defterler, kullanılmaya başlanmadan önce İl Dernekler Müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

GELİR VE GİDER UYGULAMALARI:

Madde 37: Dernek gelirleri , “Alındı Belgesi” düzenlenerek tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığıyla tahsili halinde, banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler “Alındı Belgesi” yerine geçer.

Dernek giderleri ise, fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre “Gider Pusulası”, bu kapsamda bulunmayan ödemeleri için “Gider Makbuzu” düzenlenir. Dernek tarafından kişi, kurum ve kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından Derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise “Ayni bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

GELİR VE GİDER BELGELERİNİN SAKLAMA SÜRESİ:

Madde 38: Defterler hariç olmak üzere, Dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

ALINDI BELGELERİ:

Madde 39: Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” Yönetim Kurulu Kararı ile matbaaya bastırılır. “Alındı Belgeleri” nin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve “Alındı Belgesi” ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu “Alındı Belgeleri”nin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir. Derneğin bankadaki hesabından, Yönetim Kurulunca yetkilendirilen kişi para çekebilir.

YETKİ BELGESİ:

Madde 40: Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, Yönetim Kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğrafları bulunan “Yetki Belgesi” üç nüsha olarak düzenlenir ve bu belgeler Yönetim Kurulu Başkanı tarafından onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti ile yetki belgesi ile ilgili değişiklikler Yönetim Kurulu Başkanınca, onbeş gün içinde dernekler birimine bildirilir.

Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin Dernekler Birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler. Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve diğer hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

BEYANNAME VERİLMESİ:

Madde 41: Derneğin bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yılsonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin “Dernek Beyannamesi”, dernek yönetim kurulu tarafından doldurularak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından mahallin mülki idare amirliğine verilir.

DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ:

Madde 42: Dernek amacını gerçekleştirebilmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için Yönetim Kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma, kredili olarak mal ve hizmet alımı şeklinde olabileceği gibi, nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, Derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve Derneği ödeme güçlüğüne düşürecek şekilde ve miktarda olamaz.

BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ:

Madde 43:

a) Taşınmazların Bildirilmesi: Dernek amaç ve faaliyetleri için gerekli olan taşınmazları gerek satın alarak, gerekse bağış veya vasiyet yoluyla edinebilir. Ancak Dernek tarafından satın alınan veya bağış veya vasiyet yoluyla edinilen taşınmaz mallar Dernek adına tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde “Taşınmaz Mal Bildirimi” doldurularak Mülki İdare Amirliği’ne bildirilir. Edinilen taşınmaz mallardan Genel Kurulca Derneğin ihtiyacı bulunmadığına karar verilenlerin elden çıkarılması, yine Genel Kurulun verdiği yetki çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından bedeli peşin ve nakden tahsil edilmek suretiyle paraya çevrilir.

b) Yurt dışından Yardım Alma Bildirimi: Dernek tarafından, yurt dışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” iki nüsha doldurulup, mahallin mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar. Bildirim formuna, yurt dışından yardım alınması konusunda alınmış Yönetim Kurulu Kararı örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin dekont, ekstre ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir. Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

c) Kamu Kurum ve Kuruluşlarıyla Birlikte Yürütülen Ortak Projeler ile İlgili Bildirim: Derneğin görev alanına giren konularda, kamu kurum ve kuruluşlarıyla yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği “Proje Bildirimi” ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde Dernek merkezinin bulunduğu yerin Valiliğine verilir.

d) Değişikliklerin Bildirilmesi: Derneğin yerleşim yerinde meydan gelen değişiklik “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; Genel Kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler “Dernek Organlarında Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı Genel Kurul Toplantısını izleyen otuz gün içinde, “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ :

Madde 44: Tüzük değişikliğine karar verme yetkisi Genel Kurul’a aittir. Tüzük değişikliği ancak gündemde yer almışsa veya hazır bulunan üyelerden onda birinin yazılı isteği üzerine gündeme alınmışsa Genel Kurulda görüşülebilir. Genel Kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle toplantının ertelenmesi durumunda, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim ve Denetim Kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının üçte ikisidir. Genel Kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

DERNEĞİN FESHİ VE MALVARLIĞININ TASFİYESİ:

Madde 45: Dernek Genel Kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel Kurul’un derneğin feshine karar verebilmesi için Genel Kurula katılma hakkına sahip bulunan dernek üyelerinin üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim ve Denetim Kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Feshe ilişkin karar toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte ikisinin çoğunluğu ile verilmesi zorunludur. Genel Kurulda fesih kararı oylaması, açık oylama olarak yapılır. Fesih kararı alındıktan sonra Derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi, son Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan Tasfiye Kurulunca yapılır. Tasfiye Kurulu, derneğin para, mal ve haklarının tasfiye işlemlerini başından sonuna kadar yürütmekle görevli ve yetkilidir. Bu işlemlere, feshe ilişkin Genel Kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adı olarak “Tasfiye Halinde Mavi Dağcılık ve Doğa Sporları Topluluğu Derneği” ibaresi kullanılır. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgeleri tespit edilerek, varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Derneğin borç-alacak durumu çıkarılır. Dernekten alacaklı olanlara çağrı yapılarak, varsa nakit paradan, yoksa derneğin sahip olduğu mal ve malzemeler paraya çevrilerek alacaklılara ödeme yapılır. Bu arada derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Derneğin alacaklarının tahsil edilmesi ve borçlarının ödenmesinden sonra kalan tüm mal ve hakları Genel Kurulda belirlenen yere devredilir. Genel Kurulda devredilecek yer belirlenmemişse, kalan tüm mal ve hakları Türkiye Dağcılık Federasyonu’na devredilir. Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye kurulunca tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç, üç ay içinde tamamlanır. Tasfiye işlemlerinin tamamlanmasını müteakip derneğin fesih kararı, 7 gün içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine, ekinde tasfiye tutanağı bulunan bir yazı ile bildirilir. Derneğin defter ve belgelerini 5 yıl süreyle saklamak Tasfiye Kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri görevlidir. Bu görev bir yönetim kurulu üyesine verilebilir.

SANDIK KURMA :

Madde 46: Dernek, tüzüğünde yazılı olmak ve sağlanan karı; gelir, faiz veya başka adlarla üyelerine aktarmamak şartıyla üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddeleri ve diğer mal ve hizmetler ile kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurabilir. Bu sandıkların kuruluş ve çalışma esasları yönetmelikle düzenlenir.

YÖNERGELER :

Madde 47: Dernek Tüzüğü; Yönetim Kurulunun hazırlayacağı ve Genel Kurulun onaylayacağı aşağıda belirlenen yönergeler ile ileride düzenlenmesi gerekebilecek yönergeler aracılığıyla uygulanır.

a) Üyelik ve Sicil İşlemleri Yönergesi

b) Bütçe, Satınalma ve Muhasebe İşlemleri Yönergesi

c) Disiplin Yönergesi

TÜZÜKTE HÜKÜM OLMAMASI:

Madde 48: Dernek Ana Tüzüğünde hüküm bulunmayan konularda Türk Medeni Kanunu ile Dernekler Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

---------------------------------------------------------------

**TÜZÜK DEĞİŞİKLİKLERİ (23/05/2016 tarihli 4. Olagan Genel Kurul)

Madde 1:* (Eski hali: Derneğin kullanacağı tanıtım renkleri mavi, bordo ve siyah'tır.)

Madde 24:** (Eski hali: Yönetim Kurulu; biri Başkan, altısı üye olmak üzere toplam yedi asıl üyeden oluşur. Ayrıca yedi kişi yedek üye olarak seçilir.)

Madde 33:*** (Eski hali: Yıllık üyelik aidatının hesaplanmasında her ay 2 (iki) Türk Lirası olarak dikkate alınır ve yıl içinde derneğe üye olan üyenin yıllık üyelik aidatı, üyeliğinin onaylandığı aydan, yılsonuna kadarki dönem için kıst olarak hesaplanır ve tahsil edilir.)